Cerkev svete Eme, Kozje

Kraj: Kozje
Škofija: Celje
Župnija: Kozje
Občina: Kozje
Koordinate: lon = 15° 33' 12'' E lat = 46° 4' 30'' N
Nadmorska višina: 276 m

Gre za poznogotsko stavbo iz leta 1466, ko so v Kozjem zgradili kapelo, ki so jo 1717 prezidali v cerkev. Podružnično cerkev sv. Eme prvič omenjajo v nekem vizitacijskem poročilu iz leta 1545, ki govori o kapeli preblažene Hemme, rojene grofice pilštanjske. Čeprav je bila že precej prezidana, je v prezbiteriju še ohranila dvopolni gotski križnorebrasti obok. Na prezbiteriju je naslikana mogočna poznogotska podoba sv. Krištofa. Cerkvena ladja z dvema stranskima kapelama je prevzela značilnosti romanskega sloga. 

(vir: http://www.tic-kozje.si/?page_id=441)