Cerkev svete Matere Božje, Sevnica - Šmarje

Kraj: Sevnica - Šmarje
Škofija: Celje
Župnija: Sevnica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 17' 44.5'' E lat = 46° 0' 45.5'' N
Nadmorska višina: 180,4 m

Cerkev Sv. Matere Božje na bi sezidal meniški red kartuzijanov iz Jurkloštra. Cerkev se prvič omenja leta 1448 v urbarju salzburške nadškofije. Okoli cerkve je bilo pokopališče. Na srednjeveški izvor cerkve kažeta zazidani gotski okni v severovzhodni in jugovzhodni stranici prezbiterija. Leta 1881 je bil prenovljen veliki oltar in novi kip Matere božje dobrega sveta postavljen. Cerkev ima tri baročne oltarje. Veliki oltar je iz prve polovice 18. stoletja. Oba stranska oltarja z dobrima oljnima slikama sta iz prve polovice 18. stoletja. Levi oltar je posvečen Sv. Uršuli in Apoloniji, desni oltar pa Sv. Petru in Pavlu. 

(vir: https://sevnica.donbosko.si/zupnija/podruznice/#1550613847571-65477afe-1b05)