O projektu

 

RIDE&BIKE II - KONJENIŠTVO IN KOLESARSTVO – SKUPNA ČEZMEJNA PRILOŽNOST

Projekt »Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktiven oddih« z akronimom »RIDE&BIKE II« se izvaja v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, v aktivnosti pa aktivno vključuje naravno in kulturno dediščino, posebej razpršene elemente dediščine, ki so zanimivi za spoznavanje, posebej za aktivne obiskovalce in turiste, predvsem za kolesarje in konjenike.

Projekt je nadgradnja projekta RIDE&BIKE, ki se je izvajal v finančni perspektivi OP SI HR 2007-2013 in je partnersko mrežo spodbudilo k razmišljanju o nadaljnjem razvoju čezmejne destinacije, ki bi svojo konkurenčno prednost gradila na konjeniškem in kolesarskem turizmu.

Projekt povezuje naravno in kulturno dediščino z aktivnim turizmom ter ostalo ponudbo s ponudbo dediščine. Glavni cilj projekta RIDE BIKE II je razvoj specializiranih turističnih proizvodov, ki temeljijo na interpretaciji naravne in kulturne dediščine ter vzpostavitev celovitega upravljanja in razvoja trajnostnega aktivnega turizma.

Ključni rezultat projekta predstavlja prispevek k povečanju števila obiskovalcev na čezmejni destinaciji, neposredni učinki projekta pa so:

organizirana čezmejna ponudba z 2 čezmejnima turističnima proizvodoma, ki temeljita na pametni vključitvi registrirane naravne (NATURA 2000, druge standardizirane oblike zaščite) in kulturne dediščine (dvorci, muzeji, stara trška jedra),

razvoj RIDE&BIKE standardov (10), za objekte turistične ponudbe (gostinstvo, namestitve;

dvig zavesti ključnih akterjev o pomembnosti vrednotenja naravne in kulturne dediščine ter njene integracije v ponudbo aktivnega turizma.

Na območju Posavja smo uredili 4 inovativna postajališča za aktivne obiskovalce območja, poskrbeli za promocijo in predstavitve na sejmih doma in v tujini, sooblikovali standarde za konjenikom in kolesarjem prijazno ponudbo, trasirali in digitalizirali nove, povezovalne konjeniške in kolesarske poti …

Čezmejni projektni pristop je v projektu potreben zaradi povezanosti specializirane turistične ponudbe, ki jo lahko ponudi destinacija. Načrtovan pristop je usmerjen v optimalno koriščenje naravnih danosti, z upoštevanjem družbeno-kulturne identitete destinacije in ustvarja pogoje za dolgoročni gospodarski razvoj. Inovativnost projekta se izraža v razvoju skupne čezmejne destinacije: oblikovan čezmejni specializiran turistični proizvod, skupni destinacijski standardi in celovita inovativna promocija.


»RIDE&BIKE 1« in »RIDE&BIKE2« - podrobneje o projektu


Državi partnerici: Slovenija in Hrvaška 

Vodilni partner projekta: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Vrednost projekta: 875.472,55 € od tega 85 % nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Ostali partnerji v projektu

 • KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 • Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije,

 • Turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i brigi,

 • Razvojna agencija Kozjansko,

 • Razvojna agencija Sotla. 


Geografsko območje izvedbe celotnega projekta


Republika Hrvaška:

 • Krapinsko-zagorska županija (32 enote lokalne samouprave: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok, Zlatar, Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar Bistrica)

 • Zagrebačka županija (3 enote lokalne samouprave: Brdovec, Dubravica, Marija Gorica)


Republika Slovenija:

 • Savinjska regija (7 enot lokalne samouprave: Dobje, Šentjur, Šmarje Pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje)

 • Spodnjeposavska regija (6 enot lokalne samouprave: Sevnica, Krško, Brežice, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli)


To čezmejno območje, na katerem se projekt Ride&Bike izvaja, je prepoznavno kot regija z bogato kulturno dediščino, kulturnimi običaji in tradicijo, s številnimi naravnimi bogastvi ter pestro ponudbo podeželskega turizma. Kljub vsemu pa je glavni motiv prihoda turistov predvsem zdraviliška oziroma termalna ponudba. Hkrati je opaziti, da med posameznimi turističnimi ponudniki ni povezovanja, da je pomanjkanje sprecifičnega znanja pri turističnih ponudnikih ter da ponudba aktivnega preživljanja prostega časa ni zadostna. Zaradi nepovezanosti je regija kljub bogati termalni ponudbi ostaja neprepoznana turistična destinacija. Z oblikovanjem mreže čezmejnih kolesarskih poti se obstoječi termalni ponudbi dodaja možnost aktivnega počitnikovanja. Ob kolesarski in konjeniški ponudbi se gostom ponuja tudi bogata kulturna in naravna dediščina ter spoznavanje regionalne kulinarike.

Vzpostavitev mreže pomeni prihodnost za povečanje produktivnosti in dodane vrednosti v turizmu regije. Skozi projekt se bo razvijalo do sedaj nerazvito področje »drobnega« podjetniškega turizma s spodbujeno kreativnostjo in inovativnostjo v turizmu.


Splošni cilj

Splošni cilj projekta je z izvedbo projekta se povečati prepoznavnost čezmejne destinacije skozi celovit razvoj podeželjskih integralnih turističnih produktov, ki temeljijo na specifičnih oblikah turizma (kolesarski in konjeniški turizem), povečati turistično ponudbo na obeh straneh meje ter povečati sodelovanje med turističnimi ponudniki na obeh straneh meje. Hkrati se bo s projektnimi aktivnostmi povečala osveščenost o oblikah in učinkih trajnostnega turizma, želja po ohranjanju naravne in kulturne dediščine čezmejnega območja ter se bo povečala tudi možnost zaposlovanja ter tako tudi kakovost življenja na podeželju. Ob koncu projekta bodo kot rezultat aktivnosti projekta oblikovani novi čezmejni turistični produkti s poudarkom na kolesarstvu in konjeništvu, kar bo povečalo število obiskovalcev in turistov na čezmejnem območju.


Neposredni cilji projekta

 • Cilji projekta Ride&Bike so sledeči:

 • vzpostavitev mreže kolesarskih in konjeniških poti na čezmejnem območju,

 • digitalizacija kolesarskih in konjeniških poti z GPS koordinatami,

 • izgradnja 4 počivališč za konje kot infrastrukture za konjeniški turizem,

 • izdelava promocijskih materialov o kolesarskih in konjeniških poteh ter izdelava kolesarske karte,

 • nadgradnja obstoječih spletnih strani s poudarkom na ponudbi kolesarskega in konjeniškega turizma,

 • izdelava mobilne aplikacije za pametne telefone,

 • izobraževanje obstoječih turističnih vodnikov z novim znanjem in posebnostmi kolesarske in konjeniške ponudbe na čezmejnem območju,

 • vzpostavitev, povezovanje in usposabljanje turističnih ponudnikov na čezmejnem območju,

 • ozaveščanje in izobraževanje turističnih ponudnikov,

 • izvedba izobraževalnih delavnic za skrbnike naravne in kulturne dediščine ter za turistične ponudnike,

 • povečanje števila registriranih ponudnikov kolesarske in konjeniške turistične ponudbe na čezmejnem območju,

 • predstavitev kolesarskih in konjeniških poti na specializiranih sejmih v državah Evropske Unije,

 • izdelava pilotnega modela trženja kolesarskih storitev z razdelanim sistemom izposoje in trženja koles.


Kazalniki projekta

 • Kazalniki celotnega projekta Ride&Bike so sledeči:

 • trasirana ena (1) konjeniška steza ni dva (2) odcepa,

 • trasirana ena (1) kolesarska steza,

 • označena ena (1) konjeniška steza staza in dva (2) odcepa,

 • izdelani dve (2) spletni strani in ena (1) nadgradnja spletne strani,

 • izvedenih dvadeset (20) izobraževanj za različne ciljne skupine,

 • oblikovan promocijski materijal,

 • organizirane in izvedene predstavitve na treh (3) sejmih,

 • izdelanih osamnajst (18) počivališč,

 • izdelana aplikacija za pametne telefone,

 • izdelan en (1) pilotni model trženja kolesarskih storitev na čezmejnem območju.

Hkrati bo z izvedbo projektnih aktivnosti digitaliziranih dvajset (20) poti, izobraženih stoosemindevetdeset (198) oseb, petsto (500) obiskovalcev spletnih strani ter sto (100) uporabnikov aplikacije za pametne telefone.


Splošen opis nalog KŠTM Sevnica v projektu

 • Kot projektni partner bo KŠTM Sevnica v projektu Ride&Bike zagotovil izvedbo sledečih aktivnosti:

 • digitalizacija šestih (6) novih kolesarskih poti in treh (3) konjeniških poti,

 • izvedba storitve izdelave strokovnih podlag in dodatnih vsebin za šest (6) kolesarskih in tri (3) konjeniške poti,

 • izdelava nove spletne strani s prvenstveno novimi kolesarskimi in konjeniškimi potmi (ter možnostjo objave obstoječih poti) ter

 • izvedba devet (9) kolesarskih delavnic (usposabljanj).